Forum Królestwo Pomorskie Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Królestwo Pomorskie
Resztki upadłego państwa
 Rozdział VIII Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Czw 9:47, 30 Mar 2006 Powrót do góry

Rozdział VIII, czyli prace nad Konstytucją znów ruszają pełną parą.

Cytat:
Rozdział VIII
SĄD NAJWYŻSZY

Art. 173.

Sąd Najwyższy jest władzą niezależną od innych władz.

Art. 174.

Sąd Najwyższy wydaje wyroki w imieniu Królestwa Pomorza.

SĄDY

Art. 175.

Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Pomorza sprawuje Sąd Najwyższy.
Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Art. 176.

Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Art. 177.

Sąd Najwyższy sprawuje wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Art. 178.

Sędzia Najwyższy w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji oraz ustawom.
Sędzi Najwyższemu zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
Sędzia Najwyższy nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 179.

Sędzia Najwyższy jest powoływany przez Wielkiego Regenta Pomorskiego, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, na czas kadencji Stanów Generalnych.

Art. 180.

Sędzia Najwyższy jest nieusuwalny.
Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia Stanów Generalnych i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Sędzia Najwyższy może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.
Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.
W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

Art. 181.

Sędzia Najwyższy nie może być, bez uprzedniej zgody Stanów Generalnych określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia Najwyższy nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Wielkiego Regenta Pomorskiego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 182.

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

Art. 183.

Sąd Najwyższy wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
Sędziego Najwyższego powołuje Wielki Regent Pomorski na trzymiesięczną kadencję na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Art. 184.

(uchylony ze względu na pełnienie obowiązków Sądu Administracyjnego przez Sędziego Najwyższego)

Art. 185.

(jw.)

Art. 186.

Senat stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Senat może wystąpić do Wielkiego Regenta Pomorskiego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 187.

(uchylony tymczasowo z powodu braku Krajowej Rady Sądownictwa)

UPRAWNIENIA WIELKIEGO REGENTA POMORSKIEGO W SPRAWIE ZGODNOŚCI USTAW Z KONSTYTUCJĄ

Art. 188.

Wielki Regent Pomorski orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Art. 189.

Wielki Regent Pomorski rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Art. 190.

Orzeczenia Wielkiego Regenta Pomorskiego w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Orzeczenia Wielkiego Regenta Pomorskiego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Królestwa Pomorza "Monitor Królewski".
Orzeczenie Wielkiego Regenta Pomorskiego w sprawach wymienionych w art. 188 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Wielki Regent Pomorski może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu dni, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu dni. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Wielki Regent Pomorski określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.
Orzeczenie Wielkiego Regenta Pomorskiego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Art. 191.

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Wielkiego Regenta Pomorskiego wystąpić mogą:

1) Król, Marszałek Stanów Generalnych, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 2 posłów, 2 senatorów, Sędzia Najwyższy, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2) uchylony na mocy art. 186 ust. 2,
3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
5) kościoły i inne związki wyznaniowe,
6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

Art. 192.

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Wielkiego Regenta Pomorskiego wystąpić mogą: Król, Marszałek Stanów Generalnych, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Sędzia Najwyższy i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Art. 193.

Każdy sąd może przedstawić Wielkiemu Regentowi Pomorskiemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

Art. 194.

uchylony

Art. 195.

Wielki Regent Pomorski w sprawowaniu funkcji zawartych w art. 188 jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji.
Wielkiemu Regentowi Pomorskiemu zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi jego obowiązków.
Wielki Regent Pomorski nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 196.

uchylony

Art. 197.

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

STANY GENERALNE WOBEC PRZESTĘPSTW PRZECIW PAŃSTWU

Art. 198.

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Stanami Generalnymi ponoszą: Wielki Regent Pomorski, Król, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Centralnego Banku Pomorza, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Narodowej Rady Mediów, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Stanami Generalnymi ponoszą również deputowani i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.
Rodzaje kar orzekanych przez Stany Generalne określa ustawa.

Art. 199.

Deputowani w sprawowaniu funkcji wymienionej w powyższych artykułach są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Art. 200.

uchylony

Art. 201.

Organizację Stanów Generalnych oraz tryb postępowania przed nimi określa ustawa.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Czw 14:26, 30 Mar 2006 Powrót do góry

Sędzią najwyższym będzie minister sprawiedliwości czy będzie to osobny urząd ???


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Czw 14:33, 30 Mar 2006 Powrót do góry

Sędzia Najwyższy=Minister Sprawiedliwości


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Czw 14:45, 30 Mar 2006 Powrót do góry

A jest już taki minister Question


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Czw 19:31, 30 Mar 2006 Powrót do góry

Tak, to stanowisko obejmę JA.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)