Forum Królestwo Pomorskie Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Królestwo Pomorskie
Resztki upadłego państwa
 Rozdział V Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Pią 12:46, 03 Mar 2006 Powrót do góry

I rozdział, który może wzbudzić najwięcej kontrowersji, czyli o podziale władzy pomiędzy Wlk. Regenta i Króla.

Cytat:
Rozdział V
KRÓL I WIELKI REGENT POMORSKI

Art. 126.

Król jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Pomorza i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Król wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.
Wielki Regent jest drugim po Królu najwyższym przedstawicielem Królestwa Pomorza.
Wielki Regent również czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Art. 127.

Król sprawuję swoją władzę dziedzicznie i dożywotnio i przed śmiercią wyznacza swojego następcę.
Zgodę na koronacje Króla i objęcie tym samym przez niego urzędu musi wyrazić Wielki Regent Pomorski.
Wielki Regent Pomorski jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
Wielki Regent Pomorski sprawuje swą władzę dożywotnio.
Na Wielkiego Regenta Pomorskiego może być wybrany obywatel pomorski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 17 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Stanów Generalnych. Kandydata zgłasza co najmniej 10 obywateli mających prawo wybierania do Stanów Generalnych.
Na Wielkiego Regenta Pomorskiego wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.
Na Wielkiego Regenta Pomorskiego wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego określa ustawa.

Art. 128.

Wybory Wielkiego Regenta Pomorskiego zarządza Marszałek Stanów Generalnych na dzień przypadający nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 129.

Ważność wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego stwierdza Sąd Najwyższy.
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego na zasadach określonych w ustawie.
W razie stwierdzenia nieważności wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 dla przypadku opróżnienia urzędu Wielkiego Regenta Pomorskiego.

Art. 130.

Wielki Regent Pomorski obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

"Obejmując z woli Boga i Narodu urząd Wielkiego Regenta Pomorskiego, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem, wyrzekam się jednocześnie wszelkiego działania, które miałoby być dla mnie korzyścią, a dla Narodu stratą".
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Król Pomorza może przyjąć koronę po złożeniu przed papieżem, lub innym przedstawicielem kościoła następującej przysięgi:

"Przysięgam, w imię Boga i Pisma Świętego, że w swoich rządach nie będę się kierował prywatnym dobrem, a jedynie dobrem Narodu i Państwa, przysięgam, że nigdy nie sprzeniewierzę się świętym regułom boskim, ustanowionym przez Kościół. Stanę w obronie Narodu i Państwa, gdy tylko zostanie zagrożona godność, niepodległość i bezpieczeństwo ich, a gdy nie będzie to sprzeczne z regułami Boskimi. Tak mi dopomóż Bóg."

Art. 131.

Jeżeli Wielki Regent Pomorski nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Stanów Generalnych, który tymczasowo przejmuje obowiązki Wielkiego Regenta Pomorskiego. Gdy Wielki Regent Pomorski nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Stanów Generalnych o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Wielkiego Regenta Pomorskiego rozstrzyga Król na wniosek Marszałka Stanów Generalnych. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Wielkiego Regenta Pomorskiego Król powierza Marszałkowi Stanów Generalnych tymczasowe wykonywanie obowiązków Wielkiego Regenta Pomorskiego.
Marszałek Stanów Generalnych tymczasowo, do czasu wyboru nowego Wielkiego Regenta Pomorskiego, wykonuje obowiązki Wielkiego Regenta Pomorskiego w razie:

1) śmierci Wielkiego Regenta Pomorskiego,
2) zrzeczenia się urzędu przez Wielkiego Regenta Pomorskiego,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Obywatelskie trwałej niezdolności Wielkiego Regenta Pomorskiego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Obywatelskiego,
5) złożenia Wielkiego Regenta Pomorskiego z urzędu orzeczeniem Zgromadzenia Obywatelskiego.

Jeżeli Marszałek Stanów Generalnych nie może wykonywać obowiązków Wielkiego Regenta Pomorskiego, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.
Osoba wykonująca obowiązki Wielkiego Regenta Pomorskiego nie może postanowić o skróceniu kadencji Stanów Generalnych.

Jeżeli Król nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Wielkiego Regenta Pomorskiego, który tymczasowo przejmuje obowiązki Króla. Gdy Król Pomorza nie jest w stanie zawiadomić Wielkiego Regenta Pomorskiego o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Króla rozstrzyga Wielki Regent Pomorski. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Króla Wielki Regent Pomorski tymczasowo
wykonuje obowiązki Króla. Robi to do czasu osiągnięcia pełnoletności przez jego prawnego następcę i spadkobiercę w razie:

1) śmierci Króla
2) abdykacji Króla
3) stwierdzenia niezgodności objęcia tronu z wolą zmarłego króla
4) uznania przez Wielkiego Regenta Pomorskiego trwałej niezdolności Króla do sprawowania urzedu ze względu na stan zdrowia

Art. 132.

(uchylony)

Art. 133.

Wielki Regent Pomorski jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych za zgodą Króla:

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Stany Generalne i Senat
2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Królestwa Pomorza w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

Wielki Regent Pomorski przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może orzec o jej niezgodności z Konstytucją.
Wielki Regent Pomorski w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Królem, Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Dyplomacji.

Art. 134.

Król jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Królestwa Pomorza. (ustęp uchylony ze względu na dekret królewski nr 001/06)
W czasie pokoju Król sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Wojskowości. (Wlk. Regent Pomorski stwierdził bezsensowność istnienia powyższego ministerstwa w związku z dekretem królewskim 001/06, w związku z powyższym, ustęp uchylony)
Król mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. (ustęp uchylony w związku z dekretem 001/06)
Na czas wojny Król, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Królestwa Pomorza określa ustawa. (ustęp uchylony w związku z dekretem 001/06)
Król, na wniosek Ministra Wojskowości, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. (komentarz, jak przy ustępie 2)
Kompetencje Króla, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa. (jak w ust. 1)

Art. 135.

Organem doradczym Króla i Wielkiego Regenta Pomorskiego w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Państwa.

Art. 136.

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Król, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Królestwa Pomorza.

Art. 137.

Wielki Regent Pomorski nadaje obywatelstwo pomorskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa pomorskiego.

Art. 138.

Król nadaje ordery, odznaczenia i tytuły szlacheckie.

Art. 139.

Król i Wielki Regent Pomorski mają prawo stosować prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych za przestępstwa wobec Państwa.

Art. 140.

Król i Wielki Regent Pomorski mogą się zwracać z orędziem do Stanów Generalnych, do Senatu lub do Zgromadzenia Obywatelskiego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

Art. 141.

W sprawach szczególnej wagi Król i Wielki Regent Pomorski mogą zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Króla i Wielkiego Regenta Pomorskiego.
Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Art. 142.

Król wydaje dekrety na zasadach określonych w art. 92 i art. 93.
Król i Wielki Regent Pomorski wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

Art. 143.

Organem pomocniczym Wielkiego Regenta Pomorskiego jest Kancelaria Wielkiego Regenta. Wielki Regent Pomorski nadaje statut Kancelarii oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Wielkiego Regenta.

Organem pomocniczym Króla jest Rada Koronna, czyli Senat obradujący pod przewodnictwem Króla. Radzie Koronnej nie przysługują uprawnienia Senatu.

Art. 144.

Wielki Regent Pomorski, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
Akty urzędowe Wielkiego Regenta Pomorskiego wymagają dla swojej ważności podpisu Króla i Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Stanami Generalnymi.
Przepis ust. 2 nie dotyczy:

1) zarządzania wyborów do Stanów Generalnych i Senatu,
2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Stanów Generalnych i Senatu,
3) skracania kadencji Stanów Generalnych w przypadkach określonych w Konstytucji,
4) inicjatywy ustawodawczej,
5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,
6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Królestwa Pomorza,
8 ) zwracania się z orędziem do Stanów Generalnych, do Senatu lub do Zgromadzenia Obywatelskiego,
9) orzeczenia o niezgodności ustawy z Konstytucją,
10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
13) wniosku do Stanów Generalnych o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Specjalną Komisją Śledczą członka Rady Ministrów,
14) odwoływania ministra, któremu Stany Generalne wyraziły wotum nieufności,
15) zwoływania Rady Gabinetowej,
16) powoływania Sędziego Najwyższego,
17) stosowania prawa łaski,
18 ) nadawania obywatelstwa pomorskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa pomorskiego,
19) wniosku do Stanów Generalnych o powołanie Prezesa Centralnego Banku Pomorza,
20) powoływania i odwoływania członków Rady Państwa,
21) powoływania członków Narodowej Rady Mediów,
22) nadawania statutu Kancelarii Wielkiego Regenta oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Wielkiego Regenta,
23) zrzeczenia się urzędu Wielkiego Regenta.

Art. 145.

Wielki Regent Pomorski, lub Król za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Stanami Generalnymi.
Postawienie Wielkiego Regenta Pomorskiego, lub Króla w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Obywatelskiego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Obywatelskiego.
Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Wielkiego Regenta Pomorskiego, lub Króla w stan oskarżenia przed Stanami Generalnymi sprawowanie urzędu przez Wielkiego Regenta Pomorskiego ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Adam VI
król PomorzaDołączył: 18 Lis 2005
Posty: 42 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
PostWysłany: Pon 10:17, 27 Mar 2006 Powrót do góry

Jak widzisz, wcale kontrowersji nie wzbudził...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Pon 15:41, 27 Mar 2006 Powrót do góry

hehehe co racja to racja <lol2> Bardzo podoba mi sie wstep do art. 144. i tak ogólnie nie mam zastrzeżeń


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Pon 16:59, 27 Mar 2006 Powrót do góry

Ja zastrzeżeń nie mam...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)