Forum Królestwo Pomorskie Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Królestwo Pomorskie
Resztki upadłego państwa
 Rozdział IV Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Pią 12:44, 03 Mar 2006 Powrót do góry

Wreszcie długo oczekiwany kawałek, czyli Sejm i Senat.

Cytat:
Rozdział IV
STANY GENERALNE I SENAT

Art. 95.

Władzę ustawodawczą w Królestwie Pomorza sprawują Stany Generalne i Senat.
Stany Generalne sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

WYBORY I KADENCJA

Art. 96.

Stany Generalne składają się z 10 deputowanych.
Wybory do Stanów Generalnych są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 97.

Senat składa się z 5 senatorów.
Senatorzy są mianowani bezpośrednio przez króla.

Art. 98.

Stany Generalne i Senat są wybierane na trzymiesięczne kadencje. Kadencje Stanów Generalnych i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Stanów Generalnych na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Stanów Generalnych następnej kadencji.
Wybory do Stanów Generalnych i Senatu zarządza Wielki Regent Pomorski nie później niż na 15 dni przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Stanów Generalnych i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Stanów Generalnych i Senatu.
Stany Generalne mogą skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby deputowanych. Skrócenie kadencji Stanów Generalnych oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Królestwo Pomorza, po zasięgnięciu opinii Marszałka Stanów Generalnych i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Stanów Generalnych. Wraz ze skróceniem kadencji Stanów Generalnych skrócona zostaje również kadencja Senatu.
Wielki Regent Pomorski, zarządzając skrócenie kadencji Stanów Generalnych, zarządza jednocześnie wybory do Stanów Generalnych i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Stanów Generalnych. Wielki Regent Pomorski zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych Stanów Generalnych nie później niż na 8 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.
W razie skrócenia kadencji Stanów Generalnych stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 99.

Wybrany do Stanów Generalnych może być obywatel pomorski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 14 lat.
Wybrany do Senatu może być obywatel pomorski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.

Art. 100.

Kandydatów na deputowanych mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.
Nie można kandydować do Stanów Generalnych, gdy jest się już senatorem.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

Art. 101.

Ważność wyborów do Stanów Generalnych stwierdza Sąd Najwyższy.
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.

DEPUTOWANI I SENATOROWIE

Art. 102.

Nie można być równocześnie deputowanym i senatorem.

Art. 103.

Mandatu deputowanego nie można łączyć z funkcją Prezesa Centralnego Banku Pomorza, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i ich zastępców, członka Narodowej Rady Mediów oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.
Inne przypadki zakazu łączenia mandatu deputowanego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

Art. 104.

Deputowani są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu deputowani składają przed Stanami Generalnymi następujące ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie spełniać moje obowiązki wobec narodu i państwa pomorskiego, tak samo przysięgam strzec suwerenności i niezależności Królestwa Pomorza."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Art. 105.

(o immunitecie dla deputowanych- uchylony)

Art. 106.

Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków deputowanych oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa.

Art. 107.

W zakresie określonym ustawą deputowany nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku.
Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Stanów Generalnych podjętą na wniosek Marszałka Stanów Generalnych, może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.

Art. 108.

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.

ORGANIZACJA I DZIAŁANIE

Art. 109.

Stany Generalne i Senat obradują na posiedzeniach.
Pierwsze posiedzenia Stanów Generalnych i Senatu Wielki Regent Pomorski zwołuje na dzień przypadający w ciągu 8 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.

Art. 110.

Stany Generalne wybierają ze swojego grona Marszałka Stanów Generalnych.
Marszałek Stanów Generalnych przewodniczy obradom Stanów Generalnych, strzeże praw Stanów Generalnych oraz reprezentuje Stany Generalne na zewnątrz.
Stany Generalne powołują komisje stałe oraz mogą powoływać komisje nadzwyczajne.

Art. 111.

Stany Generalne mogą powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.

Art. 112.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Stanów Generalnych oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Stanów Generalnych określa regulamin Stanów Generalnych uchwalony przez Stany Generalne.

Art. 113.

Posiedzenia Stanów Generalnych są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Stany Generalne mogą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych, uchwalić tajność obrad.

Art. 114.

W przypadkach określonych w Konstytucji Stany Generalne i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Stanów Generalnych lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Obywatelskie.
Zgromadzenie Obywatelskie uchwala swój regulamin.

Art. 115.

Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania deputowanych w ciągu 7 dni.
Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Stanów Generalnych.

Art. 116.

Stany Generalne decydują w imieniu Królestwa Pomorza o stanie wojny i o zawarciu pokoju.
Stany Generalne mogą podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Królestwa Pomorza. Jeżeli Stany Generalne nie mogą się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawiają Wielki Regent Pomorski i Król.

Art. 117.

Zasady użycia Broni Nuklearnej określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Królestwa Pomorza i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy.

Art. 118.

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje deputowanym, Senatowi, Wielkiemu Regentowi Pomorskiemu, Królowi i Radzie Ministrów.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 10 obywateli mających prawo wybierania do Stanów Generalnych. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
Wnioskodawcy przedkładając Stanom Generalnym projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.

Art. 119.

Stany Generalne rozpatrują projekt ustawy w trzech czytaniach.
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Stany Generalne przysługuje wnioskodawcy projektu, deputowanym i Radzie Ministrów.
Marszałek Stanów Generalnym może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.
Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Stanach Generalnych do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.

Art. 120.

Stany Generalne uchwalają ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Stany Generalne podejmują uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Stanów Generalnych nie stanowi inaczej.

Art. 121.

Ustawę uchwaloną przez Stany Generalne Marszałek Stanów Generalnych przekazuje Senatowi.
Senat w ciągu 10 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 10 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Stany Generalne.
Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Stany Generalne nie odrzucą jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 122.

Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Stanów Generalnych przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Królowi i Wielkiemu Regentowi Pomorskiemu.
Król i Wielki Regent Pomorski podpisuje ustawę w ciągu 10 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Królestwa Pomorza.
Przed podpisaniem ustawy Król lub Wielki Regent Pomorski może orzec o niezgodności ustawy z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Stany Generalne nie orzekną, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Król i Wielki Regent Pomorski, po zasięgnięciu opinii Marszałka Stanów Generalnych, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Stanom Generalnym w celu usunięcia niezgodności.
Jeżeli Król i Wielki Regent Pomorski nie uznali ustawy za niezgodną z Konstytucją, w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Stanom Generalnym do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Stany Generalne większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych Król i Wielki Regent Pomorski w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Królestwa Pomorza. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Stany Generalne Wielkiemu Regentowi Pomorskiemu i Królowi nie przysługuje prawo uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją w trybie ust. 3.
Wystąpienie Króla, lub Wielkiego Regenta Pomorskiego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Stanów Generalnych o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy.

Art. 123.

Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Wielkiego Regenta Pomorskiego, Stanów Generalnych, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.
Regulamin Stanów Generalnych oraz regulamin Senatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego.
W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 5 dni, a termin podpisania ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 3 dni.

Art. 124.

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art. 120.

REFERENDUM

Art. 125.

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
Referendum ogólnokrajowe mają prawo zarządzić Stany Generalne bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Wielki Regent Pomorski i Król za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Xarthat Xio dnia Pią 11:00, 12 Maj 2006, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Pią 18:54, 03 Mar 2006 Powrót do góry

Stany Generalne= Senat + Izba Poselska... Mówiłem już Exclamation


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Pon 9:49, 06 Mar 2006 Powrót do góry

A ja mówiłem już, że "Izbę Poselską" nazwałem tak samo, jak całe zgrupowanie, gdyż są jego rdzeniem.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Pon 16:31, 06 Mar 2006 Powrót do góry

A Senat to pies Exclamation Question Exclamation


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Wto 9:51, 07 Mar 2006 Powrót do góry

Senat pełni rolę doradczo-sprawdzającą.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Wto 16:57, 07 Mar 2006 Powrót do góry

Wydaje mi sie że kompetencje senatu określone w konstytucji są jak najbardziej prawidłowe


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Wto 17:39, 07 Mar 2006 Powrót do góry

Kompetencje może są prawidłowe... ale z resztą coś nie tak...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Śro 7:59, 08 Mar 2006 Powrót do góry

konkretniej wtedy moze sie poprawi. co jest nie tak???


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Kozi De Zoo
MieszkaniecDołączył: 08 Kwi 2006
Posty: 3 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
PostWysłany: Sob 14:40, 08 Kwi 2006 Powrót do góry

Proponuję, aby w art. 96 skreślić wyraz "proporcjonalne". Wybory powinny odbywać się głosowaniem na osobę, a nie na partię polityczną. Głosowanie powinno odbywac się w głosowaniu jawnym. (Określony dzień i okreśłone godziny) i TYLKO przez osoby będące obywatelami Królestwa. Muszą być zalogowani. Wykluczy to możliwość kilkakrotnego głosowania na samego siebie lub przez osoby nie mające praw obywatelskich. Ponadto w art. 99 zmienić prawo wybierania do stanów generalnych i senatu poprzez określenie, że "może być wybrana osoba, która jest obywatelem (zalogowany) od np. 1 miesiąca".


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Sob 19:13, 08 Kwi 2006 Powrót do góry

Niee, w wyborach do Stanów Genaralnych najlepiej głosować na partię, bo w skali mikronacyjnej nie ma sensu takie rozdrabnianie. A co do wyborów, to niemożliwe technicznie jest głosowanie przez niezalogowanych, a i osobami pozbawionymi praw obywatelskich można przecież zarządzać...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Pon 9:08, 10 Kwi 2006 Powrót do góry

Obywatelem jest się przez nadanie go przeze mnie, lub króla i już od momentu nadania można głosować. Poza tym, wybory zawsze będą tak ustawione technicznie, żeby głosowali tylko obywatele, nie mieszkańcy. W sprawie proporcjonalności- Barnim ma rację. W sprawie tajności głosowania- chodzi o to, że nie wiadomo, kto na co zagłosował.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Pon 15:21, 10 Kwi 2006 Powrót do góry

Głosowanie mogłoby być jawne, ale bądź co bądź urąga to trochę zasadom demokracji...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Barnim Samborovicius
Marszałek SenatuDołączył: 11 Sty 2006
Posty: 460 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Majątek Samborowice, hrabstwo Starogrodzkie
PostWysłany: Wto 16:07, 16 Maj 2006 Powrót do góry

Stany Generalne są zebraniem dwóch stanów, wyższego i niższego nie może być więc że jeden ze stanów nazywa się generalnymi. Postuluję o nazwy: Izba Ziemska i Izba Poselska.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jaime Antoine Molier
DeputowanyDołączył: 19 Sty 2006
Posty: 135 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Słupsk
PostWysłany: Wto 16:15, 16 Maj 2006 Powrót do góry

Stany Generalne można po prostu zamienić na Zgromadzenie Narodowe (pmr. Narodný Asemblaž).


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Jacob Wislavicius
KanclerzDołączył: 17 Lut 2006
Posty: 264 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Sztetëno
PostWysłany: Wto 16:32, 16 Maj 2006 Powrót do góry

Nom właśnie poprostu Zgromadzenie Narodowe


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)